Nieuws

 • Prymacc
 • November 16th, 2021

Ter compensatie heeft de Vlaamse regering een alternatief gelanceerd: de vriendenerfenis


Met het systeem van de ‘vriendenerfenis’ wil de Vlaamse overheid de torenhoge tarieven die van toepassing zijn op nalatenschappen van erfgerechtigden die niet tot de zogenaamde ‘rechte lijn’ behoren, enigszins temperen.

 • Prymacc
 • October 12th, 2021

Fundamentele btw-wijzigingen in de zorgsector vanaf 1 januari 2022: moeten we ons zorgen maken?


Op 1 juli werd een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor een aantal vrijstellingen in de zorgsector op de helling komen te staan.

 • Prymacc
 • September 21st, 2021

Je onderneming oprichten met Startmybusiness: iets voor jou?


Startmybusiness is een elektronisch platform dat de mogelijkheid biedt een onderneming op te richten in België zonder fysiek bij de notaris langs te gaan. Het platform is tot stand gekomen onder invloed van de Europese Richtlijn 2019/1151, waardoor het voor EU-burgers makkelijker wordt om in eender welke EU-lidstaat een onderneming op te richten.

 • Prymacc
 • June 8th, 2021

Een groen wagenpark voor je onderneming?


De Ministerraad heeft enkele weken geleden een voorontwerp van wet goedgekeurd m.b.t de vergroening van het wagenpark van de ondernemingen. Eén van de ambities van het regeerakkoord was immers om tegen 2026 alle bedrijfswagens ‘broeikasgasvrij’ te maken: elektrische wagens zorgen immers voor een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot én minder geluidsoverlast. Het kan onze gezondheid alleen maar ten goede komen. Maar: uit de statistieken blijkt dat begin 2021 amper 2% van het bedrijfswagenpark elektrisch is. De regering neemt door dit wetsontwerp de nodige maatregelen om een versnelling door te voeren.

 • Prymacc
 • June 1st, 2021

De heropstartlening voor ondernemingen met liquiditeitsproblemen


Vele ondernemingen hebben het momenteel financieel zeer moeilijk, omdat ze noodgedwongen een tijd lang moesten sluiten of nog gesloten zijn, en daardoor geen of tegenvallende inkomsten hebben. Terzelfdertijd moeten zij bij de heropstart toch over de nodige liquide middelen beschikken om o.m. bestellingen te kunnen plaatsen, of om andere noodzakelijke heropstartkosten te kunnen doen. De Vlaamse regering pakt uit met een nieuw initiatief om deze ondernemingen, die vooral handelsgoederen aankopen zoals o.m. kleinhandelaars en horecazaken, en die daarbij liquiditeitsproblemen ondervinden, de helpende hand te kunnen reiken.

 • Prymacc
 • May 19th, 2021

Het mobiliteitsbudget: een stand van zaken


Mobiliteit, zowel het goederen- als personenvervoer, is de draaischijf van onze economie en onze maatschappij. De groeiende verkeersdruk heeft de overheid aangezet tot het nemen van een aantal maatregelen, waaronder het mobiliteitsbudget, dat zijn intrede deed in maart 2020.

 • Prymacc
 • May 11th, 2021

UBO-register: nieuwe verplichtingen, deadline 31 augustus 2021 !


Sinds 2019 is ingevolge de Europese regelgeving, ook in België het UBO-register een feit geworden. In het register van de ‘uiteindelijk begunstigden’(the Ultimate Beneficial Owners), dienen de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaars zijn van, of zeggenschap hebben over een vennootschap, te worden opgenomen.

 • Prymacc
 • April 29th, 2021

Verkoop via webshop: nieuwe BTW-regelgeving vanaf 1 juli 2021!


De nieuwe Europese regels inzake afstandsverkopen zijn recent opgenomen in het Belgisch Btw-Wetboek, en brengen ingrijpende wijzigingen met zich mee voor handelaars met een webshop en bepaalde dienstverleners.

 • Prymacc
 • April 28th, 2021

Heropening horeca op 8 mei 2021: tijdelijk slechts 6% btw!


Het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten bedraagt in principe 12%, met uitzondering van dranken die onderworpen worden aan 21%.

 • Prymacc
 • April 19th, 2021

Inhoudingsplicht: betaal de factuur van uw (onder)aannemer geen tweede keer!


Wanneer u beroep doet op een aannemer voor het uitvoeren van werk in onroerende staat (bouw-of verbouwingswerkzaamheden, maar ook bepaalde reinigings- en onderhoudswerken), dan verplicht de Belgische wetgeving u om na te gaan of uw(onder)aannemer wel zijn betalingsverplichtingen t.o.v. de overheid (RSZ, fiscus)voldoet.

 • Prymacc
 • April 13th, 2021

Verhuur van een onroerend goed: altijd vrij van BTW?


In de regel is de verhuur van een onroerend goed vrijgesteld van btw. Dat is de basisregel, maar op deze regel zijn er tal van uitzonderingen. De meest spectaculaire uitzondering hierop is het zogenaamde optionele btw stelsel, dat sinds 1 januari 2019 in voege is getreden.

 • Prymacc
 • April 7th, 2021

Managementvergoedingen: onbeperkt aftrekbaar?


De bedrijfsleider van een vennootschap oefent een mandaat uit, en wordt hiervoor vergoed. Door de oprichting van een tweede vennootschap wordt voor de werkzaamheden van de bedrijfsleider een rechtspersoon geplaatst tussen de ‘werkvennootschap’ en de bedrijfsleider, de zogenaamde ‘managementvennootschap’. Deze laatste gaat de prestaties van de bedrijfsleider factureren aan de werkvennootschap, en dat kan zo een aantal fiscale voordelen opleveren.

 • Prymacc
 • March 24th, 2021

Thuiswerkvergoeding voor werknemers: hoe zit dat?


De fiscale administratie heeft in een recente Circulaire de nieuwe spelregels toegelicht omtrent de vergoeding voor thuiswerk, al dan niet in het kader van de Covid-19 Pandemie. De nieuwe regeling wordt gevolgd door de RSZ. In principe gaat deze pas in op 1 maart 2021, maar de Administratie heeft aangekondigd dat ze dezelfde principes zal toepassen vanaf 1 januari 2020.

 • Prymacc
 • March 18th, 2021

Het ‘Vriendenaandeel’: Vlaamse steun voor ondernemers


Met het Vriendenaandeel moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), gevestigd in het Vlaamse Gewest.

 • Prymacc
 • March 16th, 2021

Winwinlening


Sinds 1 september 2006 kunnen particulieren een belastingvermindering in de personenbelasting genieten wanneer zij een 'Winwinlening' toekennen aan een KMO.

Buitenland
 • Prymacc
 • February 3rd, 2021

Belasting op onroerende goederen in het buitenland. Goed nieuws!?


U heeft een onroerend goed in het buitenland, en daarvoor betaalt u ook belastingen in het buitenland. Daarnaast moeten Belgische Belastingplichtigen hun buitenlandse onroerende inkomsten aangeven in hun Belgische aangifte.

 • Prymacc
 • February 17th, 2021

Administratieve schorsing van de invordering voor ondernemingen


De FOD Financiën stelt alles in het werk om ademruimte te geven aan de ondernemingen die financieel gezond waren vóór het begin van de coronacrisis.

 • Prymacc
 • February 17th, 2021

Bescherming van de gezinswoning en het zelfstandigenstatuut


Zelfstandigen worden dezer dagen niet alleen geconfronteerd met het risico op Corona, ook de confrontatie met openstaande schulden bij diverse schuldeisers- leveranciers, overheid- is voor velen zorgwekkend.

 • Prymacc
 • February 17th, 2021

Opheffing bescherming bedrijven tegen faillissementen


Eén van de maatregelen die de regering vorig jaar heeft genomen was de bescherming, onder voorwaarden, van bedrijven tegen een faillissement, het zogenaamde moratorium

Bedrijfswagen
 • Prymacc
 • February 5th, 2021

Hoger voordeel alle aard auto in 2021


De zgn. referentie-uitstoot voor het voordeel alle aard (VAA) kan vanaf 1 januari 2021 niet meer stijgen en dus kan uw VAA niet meer dalen. Intussen is die uitstoot voor 2021 bekendgemaakt en die is opvallend lager dan voor 2020…

Corona
 • Prymacc
 • February 1st, 2021

Coronacrisis: steunmaatregelen


Het coronavirus treft veel bedrijven. Wat kan en moet u precies doen? Welke ondersteunende maatregelen biedt de overheid? Welke langetermijnmaatregelen worden er genomen om de economie te ondersteunen?

 • Prymacc
 • January 14th, 2021

6% btw bij afbraak en heropbouw


Tot vorig jaar was het mogelijk om in 32 Belgische steden en gemeenten onder bepaalde voorwaarde van het BTW-tarief van 6% te genieten bij het slopen en heropbouwen van een woning.

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34