• by: Prymacc
 • January 14th, 2021
 • Category:

6% btw bij afbraak en heropbouw


Tot vorig jaar was het mogelijk om in 32 Belgische steden en gemeenten onder bepaalde voorwaarde van het BTW-tarief van 6% te genieten bij het slopen en heropbouwen van een woning.

In het kader van het Vivaldi-akkoord heeft de wetgever een regeling uitgewerkt om het btw-tarief bij de sloop en wederopbouw van gebouwen in België te verlagen tot 6%. In 32 centrumsteden was reeds een gelijkaardige regeling van toepassing.

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 wordt het verlaagd tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw tijdelijk uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied. De regeling bestaat uit 3 pijlers:

Afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer die zelf de nieuwe woning zal bewonen.

Basisvoorwaarden voor de toepassing van het tarief van 6%:
 •  Aard van de werken::
  o Aannemingswerken, inclusief de afbraak van het oude gebouw
  o Wat niet: erelonen architect, tuinaanleg, afsluitingen, zwembaden, tennisterreinen
  o Opdrachtgever voor de afbraak en wederopbouw  moet dezelfde persoon zijn
 • Aard van het te slopen gebouw:
  o Moet niet per se een prive-woning zijn: een magazijn, kantoren kan ook…
  o Te slopen gebouw en de nieuwe woning moeten op eenzelfde kadastraal perceel liggen, maart niet noodzakelijk op dezelfde plaats
 • Aard van het nieuwe gebouw:
  o Moet enige en eigen woning van de bouwheer zijn.
  o De bewoonbare oppervlakte mag maximum 200 m2 bedragen, maar volgende ruimten worden niet meegeteld: kelders, zolders, bergplaatsen …
  o Hoofdzakelijk bestemd voor privébewoning
 • Termijn:
  o De voorwaarden m.b.t. de oppervlakte en de enige eigen woning moeten minstens 5 jaar vervuld blijven
  o Enkel van toepassing op facturen die uitgereikt zijn ten laatste op 31/12/2022.
 • Formaliteiten:
  o Bouwheer: voorafgaandelijke verklaring, kopie van de omgevingsvergunning en kopie van de aannemingscontracten aan de Administratie
  o Aannemer: verwijzing op de factuur naar de verklaring van de bouwheer, en bewaren van de verklaring
Afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer die de woning zal verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Basisvoorwaarden voor de toepassing van het tarief van 6%: de aard van de werken, de aard van het te slopen gebouw, de voorwaarden voor de bewoonbare oppervlakte en de formaliteiten zijn dezelfde als voor de bouwheer die de woning zelf gaat bewonen.
Bijkomende voorwaarde: de woning moet verhuurd worden aan of door bemiddeling van een sociaal verhuurkantoor voor minstens 15 jaar.
Formaliteiten: dito als hiervoor

Afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer die de woning zal verkopen. Hier worden o.a. de projectonwikkelaars en bouwpromotoren bedoeld, die onder de regeling voor de 32 Belgische Steden en gemeenten niet konden verkopen aan het tarief van 6%.

De koper moet in dit geval:
 • Een natuurlijk persoon zijn in geval van verkoop met het oog op gebruik als enige en eigen woning, de basisvoorwaarden
 • Een natuurlijk of rechtspersoon zijn in geval van verkoop met het oog op langdurige verhuur in het kader van sociaal beleid
De bouwheer (bouwpromotor) is diegene die afbreekt en wederopbouwt.
Alle andere basisvoorwaarden vermeld in de twee voorgaande pijlers in hoofde van de kopers blijven van toepassing: zoals oppervlakte, duur van bewoning, termijn van verhuring.
Opgelet: in de relatie aannemer/ bouwheer is het verlaagd tarief niet van toepassing, maar zal, in de meeste gevallen, de btw verlegd worden naar de medecontractant.

Formaliteiten: dito als hiervoor, maar ook een kopie van compromis of authentieke akte moet bezorgd worden. Bovendien moet de voorafgaandelijke verklaring getekend worden door de verkoper én de koper, en dit vooraleer enige factuur wordt uitgereikt of voor de woning wordt opgeleverd.

Goed om te weten 

Deze regeling creëert de mogelijkheid om ook het grondaandeel aan het btw-tarief van 6% te verkopen. Dit vereist dat de grond en gebouwen eigendom zijn van dezelfde verkoper. Daarom moet voor dit soort sloop- en wederopbouwprojecten worden overwogen af te wijken van de gebruikelijke praktijk, dat wil zeggen dat het ene bedrijf de grond verkoopt en het andere bedrijf de gebouwen.

Hoewel je nog steeds afhankelijk bent van de hoedanigheid van de koper, is de voorwaarde van de enige en eigen woning een belangrijk aspect. Daarom is een goede en tijdige contractafspraak essentieel.
Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34