• by: Prymacc
 • May 11th, 2021
 • Category:

UBO-register: nieuwe verplichtingen, deadline 31 augustus 2021 !


Sinds 2019 is ingevolge de Europese regelgeving, ook in België het UBO-register een feit geworden. In het register van de ‘uiteindelijk begunstigden’(the Ultimate Beneficial Owners), dienen de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaars zijn van, of zeggenschap hebben over een vennootschap, te worden opgenomen.

Ter herinnering: over welke vennootschappen gaat het?

Het begrip vennootschap dient ruim te worden geïnterpreteerd: het gaat hier niet alleen om de ‘klassieke’ vennootschap, maar ook over VZW’s, stichtingen, trusts, maatschappen en gelijkaardige entiteiten.

Recent heeft de FOD Financiën op haar website een bijgewerkte versie gepubliceerd waarbij ze een onderscheid maakt tussen drie soorten vennootschappen:

 • Eerste categorie: vennootschappen waarbij natuurlijke personen rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van 25% hebben. In tegenstelling tot het verleden stelt de fiscus nu dat die  25% op zich voldoende is, maar niet langer een noodzakelijke voorwaarde: er dient nagegaan te worden of andere natuurlijke personen ‘in feite’ de vennootschap controleren.
 • Tweede categorie: natuurlijke personen die op een andere manier controle over de vennootschap uitoefenen, b.v. door het recht om bestuurders te benoemen en/of te ontslaan.
 • Derde categorie: natuurlijke personen die behoren tot het hoger kader, indien niet kan teruggevallen worden op categorie één of twee.

Wat met VZW’s, stichtingen ed.?

Ook zij hebben sinds 2019 een UBO verplichting: de wetgever heeft hiertoe maar liefst zes categorieën voorzien:

 1. leden van de Raad van Bestuur 
 2. het dagelijks bestuur  
 3. de gemachtigden om de organisatie te vertegenwoordigen  Dit zijn 3 categorieën waarvan de info reeds bekend is bij het KBO en die in principe al door middel van  ‘preregistratie’ zouden moeten zijn ingevuld
 4. de stichters van een stichting
 5. de natuurlijke personen waarvoor de VZW is opgericht
 6. alle anderen met zeggenschap  Dit is een restcategorie : elke andere natuurlijke persoon die feitelijk de mogelijkheid heeft om te beslissen  of de vereniging te vertegenwoordigen, ook al is die bevoegdheid niet gepubliceerd in het KBO. 

Let op : bewijsstukken!

Sinds 11 oktober 2020 is het wettelijk verplicht om te bewijzen dat de aangeleverde informatie correct is. De voor de hand liggende voorbeelden hiervan zijn: de statuten, kopie van het aandelenregister, notariële akte, benoemingen van bestuurders enz. Die stukken zullen dus moeten ingelezen worden. In principe diende dit te gebeuren voor 30 april 2021, maar de Minister heeft uitstel verleend tot 31 augustus a.s.

Voor nieuwe UBO’s dient de registratie als UBO én het aanleveren van de bewijsstukken binnen de maand na het ontstaan van de informatieplicht te gebeuren.

Wat nog meer?

Elke wijziging moet voortaan binnen de maand  medegedeeld worden, eveneens met bewijsstukken

Bovendien moet jaarlijks de juistheid van de informatie bevestigd worden.

Kritische noot!

Bij dit alles mag de vraag gesteld worden: wat met het Only Once principe, met de administratieve vereenvoudiging? De nieuwe verplichtingen inzake UBO zetten gewoon een stap terug in dit proces! Oprichtingsakten, statuten, benoemingen e.d: met uitzondering van het aandeelhoudersregister beschikt de overheid via de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de ondernemingsrechtbank over alle gegevens en  bewijsstukken! Dit is een bijkomende administratieve last, waar niemand beter van wordt, zeker de ondernemingen niet!

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34