• by: Prymacc
 • November 16th, 2021
 • Category:

Ter compensatie heeft de Vlaamse regering een alternatief gelanceerd: de vriendenerfenis


Met het systeem van de ‘vriendenerfenis’ wil de Vlaamse overheid de torenhoge tarieven die van toepassing zijn op nalatenschappen van erfgerechtigden die niet tot de zogenaamde ‘rechte lijn’ behoren, enigszins temperen.

Wat is het?

De Vlaamse erfbelasting kent drie categorieën, in hoofdzaak afhankelijk van uw graad van verwantschap tot de overledene. 
•    In de rechte lijn (ouders, kinderen) en tussen partners: van 3 tot 27%
•    Tussen broers en zussen van 25% tot 55% ,
•    Tussen alle anderen tot 55%

In deze twee laatste categorieën is een gemiddelde belastingdruk van meer dan 50% dan ook niet ongebruikelijk.

Erflaters die geen erfgenamen in de eerste categorie hebben, namen in het verleden hun toevlucht tot het  zogenaamde duolegaat, een fiscale gunstregeling waarbij een gedeelte van de erfenis naar het goede doel ging, dat dan ook meteen de erfenisrechten van de volledige erfenis van de overige erfgenamen, tegen een weliswaar gunstig tarief, voor haar rekening nam. Door dat lagere tarief hielden de door de erfgenamen van categorie 2 en 3 aanzienlijk meer over. Met het nieuwe decreet van 19 maart 2021, komt een einde aan deze fiscale gunstregeling, en wordt onder de vorm van de vriendenerfenis een gunstig tarief ingevoerd voor de 2de en 3de categorie.

Afschaffing van het fiscaal voordeel op het duolegaat.

Het duolegaat op zich wordt niet afgeschaft, maar wel het fiscaal voordeel. Ter compensatie heeft de Vlaamse overheid twee ingrijpende wijzigingen ingevoerd:

 • Voor goede doelen wordt het tarief van de schenk- en erfbelasting vanaf 1 juli 2021 gereduceerd tot 0%
  • Enkel indien de schenker of overledene zijn domicilie hoofdzakelijk in het Vlaams Gewest heeft
  • Voor begunstigden onder de rechtsvorm van een VZW, gevestigd in de Europese Unie
  • Voor private stichtingen geldt die vrijstelling niet, maar wel het verminderd tarief van 5,5% voor schenkingen en 8,5% voor erfenissen.
 • Invoeren van de vriendenerfenis
  • De overledene heeft op het ogenblik van overlijden zijn domicilie hoofdzakelijk in het Vlaams Gewest 
  • Voor eender welke begunstigde in categorie 2 of 3
  • Beperkt tot een totaal grondslag van 15.000 euro, ongeacht het aantal ‘vrienden’: dus geen 15.000 euro per vriend
  • Gunsttarief is 3% op die 15.000 euro, verder zijn de gewone tarieven van toepassing, zeg maar tot 55%. 
  • Verplicht op te nemen in een testament (opgemaakt door een notaris, maar mag ook onderhands): identiteit van de begunstigde en aard van de goederen, en in geval er meerdere erfgenamen zijn: wie dan het voordeel van de vriendenerfenis krijgt.

Een cadeau? 

Nauwelijks. In het kader van een erfenis stelt 15.000 euro, belast aan 3% i.p.v. 25%,  niet zo veel voor, en boven dat bedrag blijven de tarieven met schijven van toepassing zoals voorheen, tot 55%. De belastingdruk tussen broers, zussen en alle anderen blijft dus hoog.

Aangezien het fiscaal voordeel van het duolegaat verdwijnt, kan de vraag gesteld te worden hoe altruïstisch de Vlaming in de toekomst nog zal blijken te zijn. 

Tot slot nog dit: ‘schenken’ heeft uiteraard andere gevolgen dan iets nalaten door erfenis, maar heeft wél een vlak tarief van 7%, zowel voor begunstigden in categorie 2 als 3.

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34